สนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร 02 652 0565 ต่อ 105 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18.00 น.)
หรือ กรอกใบสมัครงานด้านล่าง

ใบสมัครงาน CoCo

กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

  Personal information (ประวัติส่วนตัว)

  อาศัยกับครอบครัว/Living with parentบ้านตัวเอง/Own homeบ้านเช่า/Hired houseหอพัก/Hired flat
  ได้รับการยกเว้น/Exemptedปลดเป็นทหารกองหนุน/Servedยังไม่ได้รับการเกณฑ์/Not yet served

  โสด/Singleแต่งงาน/Marriedหม้าย/Widowedแยกกัน/Separated

  ชาย/Maleหญิง/Female

  กรุณาเลือกระดับการศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (High School)ปวช. (Vocational)ปวท./ปวส. (Diploma)ปริญญาตรี (Bachelor degree)สูงกว่าปริญญาตรี (Post Graduate)
  กรุณากรอก สถาบันการศึกษา และ สาขาวิชา ปีที่เริ่มและปีที่จบการศึกษา
  Please fields "Institution", "Major","Year that start and end in Education"

  กรุณากรอก รายละเอียดของงานที่ผ่านมา โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง
  ดังนี้ "สถานที่ทำงาน","ปีที่เริ่มและปีที่สิ้นสุดการทำงาน","ตำแหน่งงาน","ลักษณะงาน","ค่าจ้าง","เหตุที่ออก"
  Please fields Working Experience in Chronological "Company","Year that start and end in Company","Position","Job Description","Salary",Reason of resignation"  ด้านการพูด (Speaking) ดี/Goodปานกลาง/Fairพอใช้/Poor
  ด้านการเขียน (Writing) ดี/Goodปานกลาง/Fairพอใช้/Poor
  ด้านการอ่าน (Reading) ดี/Goodปานกลาง/Fairพอใช้/Poor

  ด้านการพูด (Speaking) ดี/Goodปานกลาง/Fairพอใช้/Poor
  ด้านการเขียน (Writing) ดี/Goodปานกลาง/Fairพอใช้/Poor
  ด้านการอ่าน (Reading) ดี/Goodปานกลาง/Fairพอใช้/Poor

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากองค์กรจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง องค์กรมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

  I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.